Als uw kindje ziek wordt of er gebeurt een ongeval  , dan worden de ouders onmiddellijk verwittigd. Bij dringende gevallen of wanneer de ouders niet bereikbaar zijn mag het kinderdagverblijf zelf een dokter oproepen. De medische kosten zijn ten laste van de ouders . Het welzijn van uw kind en dat van de vriendjes staat hierbij centraal, maar er wordt uiteraard ook rekening gehouden met de extra werkbelasting die de zorg van een ziek kind met zich meebrengt. Zieke kinderen worden niet opgenomen tijdens de duur van de ziekte. Het is dan ook raadzaam van een noodoplossing achter de hand te hebben. Bij ziekte verwittigt u voor 9u en dit zeker bij een besmettelijke aandoening. Bij sommige ziekten kan het nodig zijn om extra maatregelen te treffen om de kinderen die in contact kwamen met een besmet kind, te beschermen.

Volgens richtlijnen van Kind en Gezin wordt bij het optreden van volgende symptomen geadviseerd van het kindje te verwijderen uit de kinderopvang en wordt u steeds naar uw arts verwezen voor verder onderzoek en behandeling :

·         Buikloop : bloederige ontlasting – waterige ontlasting

·         Braken : gevaar voor uitdroging

·         Zeer zware hoest : met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden.

·         Koorts (> 38° C) : met keelpijn, braken, buikloop, prikkelbaarheid, huiduitslag, …

·         Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand.

·         Elk kind dat wegens ziekte veel aandacht vraagt : Als de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden (bv door overprikkelbaarheid, onophoudelijk huilen,…).

·         Het is de behandelende arts die beslist of het al dan niet verantwoord is dat uw kind naar het kinderdagverblijf komt. Wij vragen u om medicatie thuis toe te dienen, voor en na de opvanguren. Indien wij uw kindje uitzonderlijk toch medicatie moeten toedienen , dan kan dit enkel met een doktersvoorschrift.