Stopzetting door de ouders :

·         Voor een efficiënt planningsbeleid is het noodzakelijk van 3 maand opzegtermijn in te bouwen. Dit gebeurt door een aangetekend schrijven, en dit gerekend vanaf de geplande instapdatum.

·         Bij plots en onaangekondigd verlaten van het zelfstandig kinderdagverblijf, wordt een schadevergoeding aangerekend van €600 en wordt de al begonnen maand niet terug betaald. Ook het inschrijvingsgeld kan onder geen enkele voorwaarde teruggevorderd worden. 

 Stopzetting door het kinderdagverblijf :

Om de ouders de kans te geven een nieuwe opvangmogelijkheid te zoeken, wordt een opzegtermijn van 1 maand gewaarborgd . Gegronde redenen tot een vroegtijdige beëindiging van de opvang zijn:

·         Systematisch en zonder verwittigen het kind na 18.00 u komen afhalen, kan aanleiding geven tot uitschrijven of extra betaling.

·         Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen  of beëindigen wanneer het huishoudelijk reglement niet wordt nageleefd en er geen gevolg wordt gegeven aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.

·         De opzegging of schorsing worden per aangetekend schrijven meegedeeld met vermelding van reden en ingangsdatum.